Naše služby

TopolSpolečnost Verbava poskytuje komplexní služby v oblasti výroby dřevní štěpky od posouzení vhodnosti pozemku, přes založení plantáže až po odkup biomasy.

Typologie

Provedeme detailní analýzu přírodních podmínek konkrétní lokality s podrobným popisem půdních poměrů. Výstupem je doporučení či nedoporučení dané lokality k vybudování plantáže včetně návrhu založení plantáže.

Protierozní opatření

U erozně ohrožených lokalit navrhneme ucelený komplex protierozních opatření.

Vypracování žádosti k povolení vybudování plantáže

Vypracujeme všechny potřebné žádosti pro získání povolení nutných k vybudování plantáže.

Projekt výsadby

Pro konkrétní lokalitu zpracujeme projekt výsadby, který bude sloužit jako zadání pro realizační firmu.

Konzultace v oblasti legislativy

Poskytujeme poradenství v oblasti legislativy týkající se zakládání a provozu plantáží s krátkou rotací.

Výsadba plantáže

Na základě projektu výsadby realizujeme veškeré přípravné práce a vlastní výsadbu plantáže. Vše provádíme vlastní technikou, kvalitní sadební materiál s garantovanou kvalitou dodáváme z našich školek.

Údržba plantáže

Po celou dobu životnosti plantáže zajišťujeme její potřebnou údržbu s cílem dosáhnout požadovaných výnosů.

Sklizeň plantáže

Zajistíme sklizeň vlastní výkonnou technikou a veškerou logistiku týkající se sklizně.

Obchod s dřevní štěpkou

Dřevní štěpku odkoupíme za výhodných podmínek přímo na plantáži a zajistíme její dopravu ke koncovým odběratelům.

Projekty zakládání plantáží a pěstování energetických dřevin ve spolupráci s investory a vlastníky pozemků realizujeme prakticky „na klíč“. U vybraného pozemku provedeme detailní šetření, které bere v úvahu všechny aspekty budoucího provozu plantáže (bonita půdy, vláhové poměry, dopravní infrastruktura...). Poté připravíme celý projekt a zajistíme jeho schválení příslušnými institucemi. Pro výsadbu dodáváme z vlastních matečnic sadební materiál hybridního rychlerostoucího topolu, který je nenáročný na pěstování, odolný vůči chorobám i škůdcům a zajišťuje vysoké výnosy biomasy. Podílíme se na chodu a údržbě plantáže s cílem minimalizovat náklady na provoz a výrobu a dosáhnout co nejvyššího výnosu. Po sklizni zajistíme odkup materiálu a jeho dopravu z plantáže přímo zákazníkům, zejména elektrárnám a teplárnám.

Energetické využití biomasy je vzhledem k životnímu prostředí velice prospěšné a trend využívání obnovitelných zdrojů a snížení závislosti na fosilních palivech se v posledních letech zintenzivňuje. Výroba biomasy se dostává stále více do popředí zájmu investorů i pěstitelů v České republice a výměra plantáží energetických dřevin roste.

Investice do nových, „zelených“ technologií, které přinášejí nové, netradiční investiční příležitosti, je krokem správným směrem. Naše odborné znalosti, zkušenosti a výrobně-technické zázemí poskytují našim partnerům, zejména vlastníkům pozemků, nespornou konkurenční výhodu.

Verbava. Investice do budoucnosti.