Náš produkt

Společnost Verbava a.s. se zabývá výrobou dřevní štěpky, a to výhradně z cíleně pěstované biomasy z rychlerostoucích energetických dřevin (RRD).

Energetické dřeviny pěstujeme v současné době na plantážích o rozloze větší než 750 ha v České a Slovenské republice, v Polsku a na Ukrajině. K těmto účelům využíváme několika druhů rychlerostoucích topolů a vrb. Naše pěstební technologie je založena na myšlence udržet maximální výnosovost plantáží po dobu alespoň 20 let. Proto zakládáme plantáže pouze na vhodných stanovištích, která umožňují zdravý a rychlý růst pěstovaných druhů dřevin.

Energetické dřeviny se vyznačují rychlým růstem, dobrou výhřevností a relativně malými nároky na pěstování. Jejich výhodou je vysoký výnos nadzemní biomasy v krátkém časovém období, umožňují tedy opakovanou sklizeň na pařezu zpravidla jednou za tři roky. Pěstují se cíleně ve výmladkových plantážích, u nás se využívá nejčastěji tzv. japonský topol, klon J – 105. Jde o mimořádně vhodnou energetickou dřevinu, protože vykazuje po seříznutí velmi rychlý růst (výnos činí až 90 t/ha čerstvé biomasy ve tříletém obmýtí), zároveň má vysokou výhřevnost. V České republice se pěstuje již 20 let a při dobré péči roste spolehlivě až do nadmořské výšky 600 m. Je to kříženec balzámového topolu a topolu černého, podobně jako další pěstovaný klon Oxford.

Ověřené klony porovnáváme ve svých plantážích s novými klony topolů, které byly vyšlechtěny v Itálii – AF2, AF8 a Monviso. Ve vybraných lokalitách pěstujeme také klony vrb vyšlechtěné ve Švédsku – Tora, Tordis a Inger.

Sortiment RRD pěstovaných na plantážích společnosti Verbava a.s.:

  • Populus nigra × Populus maximowiczii („japonský topol“), klon J – 105
  • Populus maximowiczii × Populus × berolinensis, klon Oxford
  • Populus deltoides × Populus nigra, klon AF2
  • Populus × generosa × Populus trichocarpa, klon AF8
  • Populus × generosa × Populus nigra, klon Monviso
  • Salix schwerinii × Salix viminalis, klony Tora, Tordis
  • Salix triandra × viminalis, klon Inger

 

Dřevní štěpka je tuhá biomasa. Jde o čistý, zcela přírodní a 100% obnovitelný zdroj energie. Dřevní štěpka vzniká ze zbytků po lesní těžbě dřeva, jako odpad ve dřevozpracujících provozech nebo právě z cíleně pěstované dřevní biomasy.

Dřevní štěpka slouží zejména k výrobě tepla, k výrobě elektrické energie nebo při kogeneraci k výrobě tepla i elektrické energie zároveň. Jde o velmi levné biopalivo, protože její výroba nevyžaduje přidanou energii, například na sušení či lisování. Dřevní štěpka rovněž disponuje dobrou výhřevností, srovnatelnou s hnědým uhlím (cca 8–15 GJ/t). Výhřevnost je závislá na vlhkosti, doporučená vlhkost činí zhruba 15–50 %. Při výrobě dřevní štěpky se používají kladivové drtiče nebo nožové štěpkovače, při jejichž použití se získává jemnější dřevní štěpka.

Námi dodávaná dřevní štěpka:
Frakce:
do 6 cm
Vlhkost: do 50 %
Obsah popelu: do 3 %
Výhřevnost: 8–10 GJ/t

Biomasa je souhrn veškerých látek biologického původu, všech živých i neživých organismů. Patří k nejvýznamnějším obnovitelným zdrojům energie.

Biomasa se k energetickým účelům pěstuje buď cíleně za využití energetických plodin (včetně rychlerostoucích dřevin), nebo se využívá biomasa odpadní, kam patří zejména rostlinný odpad ze zemědělské výroby (sláma), dřevní zbytky z lesního hospodářství a průmyslové výroby (např. papírenství), organický odpad z potravinářského průmyslu a z živočišné výroby a komunální bioodpad.

Biomasa nabízí řadu možností energetického využití, jde zejména o přímé spalování k výrobě tepelné či elektrické energie, dále o kogeneraci a výrobu bioplynu nebo kapalných biopaliv. V České republice postupně dochází ke stále širšímu energetickému využití biomasy, již nyní se běžně spaluje, nejčastěji jako dřevní štěpka, spolu s uhlím v klasických elektrárnách, a tento trend bude zcela jistě vzrůstat. V současné době se plánuje výstavba zdrojů určených pro spalování čisté biomasy.

CO2, jeden z nejvýznamnějších skleníkových plynů, se sice při spalování dřevní štěpky uvolňuje stejně jako při každém hoření, ale při růstu rostlin je zpětně absorbován, takže spalování dřevní štěpky nepřispívá ke skleníkovému efektu.

V poslední době je zakládání plantáží rychlerostoucích dřevin na vzestupu. Využití biomasy přináší menší dopady na životní prostředí, než je tomu u klasických energetických zdrojů. Dnes je již nesporné, že budoucnost směřuje k využívání čisté energie.

Budoucnost je plná otázek. My hledáme odpovědi.